Статут СНС

Статут СНС

Сагласно одлуци Скупштине Српске напредне странке донетој на седници одржаној 29. септембра 2012. године којом се Главни одбор Српске напредне странке овлашћује да донесе Статут Српске напредне странке, Главни одбор, на седници одржаној 18. јануара 2013. године у Београду, доноси

 

 

С Т А Т У Т  

СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ

 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Српска напредна странка (у даљем тексту: Странка) је политичка организација слободних и одговорних чланова која делује на подручју Републике Србије у складу са својим Програмом, Статутом и условима утврђеним законом.

 

1. Назив и седиште Странке

 

Члан 2.

Странка користи пун и скраћени назив.

Пун назив Странке је: „Српска напредна странка“.

Скраћени назив Странке је: „СНС“.

 

Члан 3.

Седиште Странке се налази у Београду.

 

2. Симболи визуелног идентитета, химна и слава Странке

 

Члан 4.

Српска напредна странка има грб, свечану заставу, заставу, химну и славу Странке.

Грб Странке је штит оперважен златним оквиром, квадриран белим крстом тако да се у горњем левом и доњем десном пољу на плавој подлози налази златни крст са четири оцила, у горњем десном и доњем левом пољу на црвеној подлози се налази немањићки бели двоглави орао, а испод штита је златна лента на којој црвеним словима пише „Српска напредна странка.“

Свечана застава Странке је тробојка правоугаоног облика, подељена на три хоризантална поља, при чему је горње поље црвене, средње поље плаве, а доње поље беле боје. На средини плавог поља налази се грб Странке без ленте, а у црвеном пољу златним словима исписано је „Српска напредна странка“. Однос дужине и ширине свечане заставе је два према један.

Застава Странке је бели правоугаоник, на коме се налазе два усправна ромбоида. Црвени ромбоид се налази са леве, а плави са десне стране. Испод ромбоида је исписано „Српска напредна странка“. Однос дужине и ширине заставе је три према два.

Химна странке је песма „Тамо далеко“.

Слава странке је „Света Петка“, која се слави 27. октобра сваке године.

 

3. Изглед и садржина печата Странке и организационих јединица по територијалном принципу

 

Члан 5.

Странка има печат округлог облика у чијем се средишту налази грб Странке без ленте, а по ободу текст: „СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – Београд“ исписан ћириличким писмом.

Извршни одбор има печат округлог облика у чијем се средишту налази грб Странке без ленте, а по ободу текст: „СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – ИЗВРШНИ ОДБОР“ исписан ћириличким писмом.

Окружни одбор има печат округлог облика у чијем се средишту налази грб Странке без ленте, а по ободу текст: „СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА“ и назив округа, исписан ћириличким писмом.

Градски одбор има печат округлог облика у чијем се средишту налази грб Странке без ленте, а по ободу текст: „СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – ГРАДСКИ ОДБОР“ и назив града, исписан ћириличким писмом.

Општински одбор има печат округлог облика у чијем се средишту налази грб Странке без ленте, а по ободу текст: „СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – ОПШТИНСКИ ОДБОР“ и назив општине, исписан ћириличким писмом.

 

4. Заступање Странке

 

Члан 6.

Странку заступа и представља председник Странке.

Ако је председник Странке спречен да врши своју функцију, Странку заступа и представља заменик председника Странке.

Председник Странке може да овласти друга лица да заступају и представљају Странку.

Председник Странке може да овласти председника Извршног одбора да обавља изборне радње одређене овлашћењем, између осталог, да у име Странке подноси:

1) изборне листе на изборима за одборнике у јединицама локалне самоуправе,

2) приговоре на рад органа за спровођење локалних избора,

3) предлоге за именовање чланова у органе за спровођење локалних избора.

 

5. Програмски циљеви

 

Члан 7.

Странка у свом деловању тежи ка остварењу следећих програмских циљева:

 1) очување територијалног интегритета Републике Србије и поштовање универзалних слобода појединца,

 2) формирање стабилне државе у којој ће владавина права и поштовање принципа уставности и законитости представљати темеље државне власти,

 3) економски опоравак, уз стварање снажне привреде, оснаживање приватног сектора и рационализацију државне управе, као основних услова за укупни развој и сузбијање незапослености, уз рационално коришћење природних богатстава и очување животне средине у складу са највишим интересима Републике Србије,

 4) борба против корупције и криминала на свим нивоима,

 5) помоћ, сарадња и одржавање добрих веза са припадницима српског народа и држављанима Србије који живе ван граница Републике Србије,

 6) поштовање зајемчених људских права и права припадника мањинских заједница у Републици Србији,

 7) стварање државе социјалне правде у којој ће свако имати једнаке могућности за достизање жељеног квалитета живота и личне среће и која ће деци, лицима са посебним потребама, пензионерима и социјално угроженим грађанима Србије обезбедити услове за нормалан живот,

 8) успостављање равномерног регионалног развоја и децентрализација Србије, са посебним нагласком на развој села и побољшавање животног стандарда у мањим срединама, како би се умањила депопулација и миграција становништва из неразвијених средина у градове,

 9) побољшање међународне позиције и угледа Републике Србије у свету, придруживање Европској унији, развијање најближих односа са Руском Федерацијом, САД, Кином, Индијом, арапским светом и осталим пријатељским земљама у свету,

10) војна неутралност Републике Србије, уз учествовање у мировним мисијама УН, као и рад на модернизацији и техничкој опремљености Војске Републике Србије.

 

Члан 8.

У остваривању својих програмских начела и циљева, Странка делује у складу са Уставом, законима и општеприхваћеним начелима политичког легитимитета и легалитета.

У свом политичком деловању Странка користи демократска и ненасилна парламентарна и ванпарламентарна средства.

Странка не прихвата недемократске, тоталитарне или друге насилне методе политичког деловања.

 

Члан 9.

У остваривању својих циљева и политичког програма Странка сарађује са другим странкама и политичким организацијама у земљи и иностранству.

 

6. Остваривање јавности рада

 

Члан 10.

Рад и деловање Странке су јавни.

Јавност рада и деловање органа и чланства Странке остварује се кроз:

1) рад у представничким телима,

2) сарадњу са медијима,

3) организовање јавних скупова, трибина и округлих столова,

4) интернет активности и

5) на друге начине којима се успостављају односи са грађанима.

 

II. УСЛОВИ И НАЧИН УЧЛАЊИВАЊА И ПРЕСТАНКА ЧЛАНСТВА, ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА

 

Члан 11.

Члан Странке може да буде сваки пунолетни држављанин Републике Србије, који прихвата Програм и Статут Странке, који добровољно потпише приступницу и који својим понашањем не наноси штету угледу Странке.

Члан Странке не може да буде припадник друге политичке странке или друге политичке организације која узима учешће на изборима.

Својство члана Странке стиче се учлањењем, прихватањем одлуке о именовању за почасног члана или приступањем Странци других политичких организација у целини.

 

1. Учлањење

 

Члан 12.

Учлањење у Странку врши се пријемом од стране надлежног општинског или градског одбора.

Поступак за учлањење покреће се потписивањем и предајом приступнице.

 

Члан 13.

Надлежни одбор је дужан да у року од 30 дана од пријема приступнице утврди да ли кандидат испуњава услове за учлањење и да о томе обавести кандидата.

Ако надлежни одбор у року од 30 дана од пријема приступнице не донесе другачију одлуку или о донетој одлуци не обавести кандидата, сматраће се да је прихватио учлањење.

На одлуку о одбијању учлањења кандидат има право приговора сагласно осталим актима Странке.

На одлуку о прихватању чланства сваки члан Странке има право приговора сагласно осталим актима Странке.

 

2. Почасни члан

 

Члан 14.

За почасног члана Странке може да буде именован држављанин Републике Србије или страни држављанин који је дао изузетан допринос раду Странке или промовисању и остваривању начела којима је Странка привржена.

Одлуку о именовању почасног члана Странке доноси Главни одбор на предлог Председништва.

Одлука Главног одбора о именовању почасног члана је коначна и против ње се не могу подносити правни лекови.

 

3. Учлањење приступањем других политичких организација у Странку

 

Члан 15.

Главни одбор може, по прибављеном мишљењу председника Странке, да одобри члановима друге политичке странке, односно политичке организације да у целини приступе Странци, под условом да претходно угасе политичку странку, односно политичку организацију.

Одлука Главног одбора, којом се одобрава приступање политичких организација Странци, је коначна и против ње се не могу подносити правни лекови.

 

4. Чланска карта и евиденција чланова

 

Члан 16.

Члану Странке издаје се чланска карта.

Изврши одбор прописује садржину чланске карте и приступнице и врши надзор над вођењем евиденције чланова Странке.

Евиденција чланова Странке води се електронски, у оквиру јединственог и повезаног рачунарског система.

 

5. Чланарина

 

Члан 17.

Висину годишње чланарине одређује Главни одбор на предлог Извршног одбора.

Општински и градски одбор могу, за сваку текућу годину, ослободити плаћања чланарине члана Странке који због тешких имовинских прилика није у могућности да плати чланарину.

Одлука о ослобађању од плаћања чланарине доноси се на захтев члана или месног одбора којем члан припада.

 

6. Права чланова

 

Члан 18.

Члан Странке има право да:

1) равноправно учествује у активностима Странке,

2) слободно изражава своје мишљење у оквиру Странке,

3) слободно даје предлоге и покреће иницијативе које нису у супротности са Статутом, другим актима и основним програмским циљевима Странке,

4) учествује у утврђивању и остваривању политике Странке,

5) буде информисан о активностима Странке,

6) бира и буде биран у све органе Странке,

7) буде кандидат Странке на изборима за органе власти,

8) добије заштиту Странке ако буде угрожен због обављања страначких активности,

9) остварује друга права предвиђена Статутом и општим актима Странке.

 

Члан 19.

Члан Странке може материјално да помаже Странку у облику прилога и других облика помоћи утврђених законом.

Због давања материјалне помоћи Странци, нико не може да оствари додатна или посебна права.

 

7. Права мањине

 

Члан 20.

Члан Странке не може да буде позван на одговорност због изнетог мишљења или гласања у оквиру органа Странке.

 

8. Обавезе чланова

 

Члан 21.

Члан Странке је дужан да:

1) заступа и остварује програмске циљеве, политичке ставове и одлуке Странке,

2) поштује Статут и одлуке органа Странке,

3) се ангажује на очувању и унапређењу угледа Странке,

4) се у изборној кампањи залаже за успех Странке на изборима,

5) изађе на изборе и гласа за кандидате Странке,

6) редовно плаћа годишњу чланарину,

7) испуњава и остале обавезе у складу са Статутом и општим актима Странке.

 

9. Одговорности чланова

 

Члан 22.

За поступке којима наноси штету угледу и интересима Странке, члан одговара политички и дисциплински.

Члан Странке који крши одредбе Статута и општих аката Странке, програмска начела и циљеве Странке или не спроводи одлуке органа Странке подлеже дисциплинској одговорности. Против њега се спроводи дисциплински поступак и изричу се дисциплинске мере.

Изузетно, када члан својим деловањем наноси ненадокнадиву штету Странци, надлежни орган може изрећи дисциплинску меру и без спровођења дисциплинског поступка.

 

10. Суспензија

 

Члан 23.

Члан Странке привремено губи право да бира и буде биран у органе Странке, односно да буде кандидат Странке на изборима за органе власти уколико му надлежни орган изрекне меру суспензије ако:

1) у прописаном року не плати чланарину за текућу годину или

2) му надлежни орган Странке изрекне дисциплинску меру суспензије.

Против одлуке о суспензији суспендовани члан може да поднесе приговор.

 

11. Престанак чланства

 

Члан 24.

Чланство у Странци престаје:

1) смрћу члана,

2) иступањем из Странке,

3) искључењем из Странке,

4) брисањем због учлањења у другу политичку странку,

5) брисањем због кандидовања на изборима на самосталној листи или листи друге политичке странке, коалиције или групе грађана, без сагласности Странке.

Органи Странке су дужни да без одлагања упишу престанак чланства у евиденцију чланова.

 

III. OРГАНИЗАЦИЈА ПО ТЕРИТОРИЈАЛНОМ ПРИНЦИПУ И УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА, ОРГАНИ, ЊИХОВА ОВЛАШЋЕЊА, САСТАВ, НАЧИН ИЗБОРА И ОПОЗИВА, ТРАЈАЊЕ МАНДАТА И НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА

 

Члан 25.

Органи Странке који делују на целокупној територији Републике Србије су:

1) Скупштина,

2) Главни одбор,

3) председник Странке,

4) заменик председника Странке,

5) потпредседници Главног одбора,

6) Председништво,

7) Извршни одбор,

8) Статутарна комисија,

9) Надзорни одбор,

10) Изборни штаб.

Органи Странке који делују на делу територије Републике Србије су:

1) Mесни одбори,

2) Изборне скупштине општинских и градских одбора,

3) Општински и градски одбори,

4) Окружни одбори,

5) Градски одбор Београд.

 

1. СКУПШТИНА

 

Члан 26.

Скупштина је највиши орган Странке.

Скупштина ради у редовним и ванредним седницама.

 

а) Сазивање Скупштине

 

Члан 27.

Скупштину сазивају председник Странке или Главни одбор.

Редовна седница Скупштине одржава се једном у четири године.

Ванредна седница Скупштине одржава се:

1) на захтев председника странке,

2) на захтев половине чланова Главног одбора,

3) на захтев половине чланова Скупштине,

4) када престане функција председника Странке, односно заменика председника Странке.

Редовна седница сазива се најкасније шездесет дана пре дана одређеног за њено одржавање, а ванредна седница се сазива у року од осам дана од стицања услова за њено одржавање, тако да се одржи у року од тридесет дана од дана сазивања.

 

б) Састав Скупштине

 

Члан 28.

Скупштину чини најмање 3.200 делегата, а највише 4.000 делегата.

Делегати могу да буду: делегати по функцији и изабрани делегати.

Делегати по функцији су: председник Странке, заменик председника Странке, чланови Председништва Странке, чланови Главног одбора, председници савета Странке и чланови Надзорног одбора, Статутарне комисије и Извршног одбора.

Изабране делегате чине представници које бирају изборне скупштине општинских одбора јавним гласањем и највише 200 делегата које бира Главни одбор на предлог председника Странке из реда посебно заслужних чланова.

Мандат изабраним делегатима траје четири године.

Број делегата скупштине које именује свака изборна скупштина општинског одбора, утврђује се одлуком Главног одбора, при чему изборна скупштина општинског одбора не може да делегира мање од десет представника.

Главни одбор утврђује број делегата које ће именовати свака изборна скупштина општинског одбора на основу броја чланова Странке у свакој општини и броја гласова које Странка осваја на изборима у одређеној општини.

Изабране делегате изборне скупштине општинских одбора бирају након заказивања редовне седнице Скупштине Странке.

 

Члан 29.

Мандат делегата Скупштине престаје: оставком, престанком чланства у Странци и сазивањем редовне седнице Скупштине Странке.

Изабраном делегату мандат може да престане и опозивом од стране органа који га је изабрао.

Делегату по функцији мандат престаје и престанком функције.

 

в) Надлежност Скупштине

 

Члан 30.

Скупштина:

 1) доноси Програм Странке и усваја његове измене и допуне,

 2) доноси Статут Странке и усваја његове измене и допуне,

 3) утврђује опште смернице политичког деловања Странке,

 4) бира и разрешава председника Странке и заменика председника Странке,

 5) бира и разрешава изабране чланове Председништва,

 6) бира и разрешава изабране чланове Главног одбора,

 7) бира и разрешава председника и чланове Статутарне комисије,

 8) бира и разрешава председника и чланове Надзорног одбора,

 9) разматра и усваја извештај о раду председника Странке, заменика председника Странке, Председништва, Главног одбора, Статутарне комисије и Надзорног одбора,

10) доноси акт којим се уређује начин рада Скупштине.

Скупштина може поједине послове из своје надлежности да повери другим органима Странке.

 

г) Одлучивање у Скупштини

 

Члан 31.

Скупштина може пуноважно да одлучује ако је на седници присутна већина од укупног броја делегата.

Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних делегата.

Већина гласова од укупног броја делегата потребна је за доношење одлуке о промени Програма и Статута Странке и одлуке о опозиву председника Странке и заменика председника Странке.

 

Члан 32.

Седницом Скупштине председава председник Странке.

Заменик председника Странке председава седницом Скупштине када је председник Странке спречен да врши своју функцију.

Ако су председник Странке и заменик председника Странке спречени да врше своју функцију, седницом Скупштине председава потпредседник Главног одбора Странке кога они одреде, односно кога изабере Главни одбор.

Ако је више од половине чланова Главног одбора спречено да врши своју функцију, седницом Скупштине председава делегат кога изабере већина од присутних делегата.

Вођење седнице, гласање на седници Скупштине и остала питања која нису уређена Статутом, уређују се актом којим се дефинише рад Скупштине и осталим актима Странке.

 

2. ГЛАВНИ ОДБОР

 

Члан 33.

Главни одбор је највиши орган одлучивања у Странци између две седнице Скупштине.

Председник Странке је по функцији председник Главног одбора.

Заменик председника Странке је по функцији заменик председника Главног одбора.

Главни одбор се састаје најмање једном у три месеца.

 

а) Састав Главног одбора

 

Члан 34.

Главни одбор чине чланови по функцији и 300 изабраних чланова.

Чланови по функцији су: председник Странке, заменик председника Странке, потпредседници Главног одбора, чланови Председништва, чланови Извршног одбора, председници савета Странке, председник Статутарне комисије, председник Надзорног одбора, председник Информативне службе, интернационални секретар, председници и повереници градских и општинских одбора, посланици (чланови Странке) у републичкој и покрајинским скупштинама и градоначелници и председници општина (чланови Странке).

Изабране чланове Главног одбора, на предлог председника Странке, бира Скупштина из реда посебно заслужних чланова Странке, на период од четири године.

 

Члан 35.

Члану Главног одбора престаје функција: оставком, истеком рока на који је изабран или престанком чланства у Странци.

Изабраном члану Главног одбора функција може да престане и опозивом од стране Скупштине.

Члану Главног одбора по функцији, чланство у Главном одбору престаје и престанком мандата.

 

б) Надлежност Главног одбора

 

Члан 36.

Главни одбор:

 1) утврђује политику Странке,

 2) припрема седнице и спроводи одлуке Скупштине,

 3) утврђује предлог Програма и Статута Странке, као и њихове измене и допуне,

 4) решава сукоб надлежности између органа Странке,

 5) бира и опозива потпредседнике Главног одбора,

 6) бира и опозива председника Извршног одбора,

 7) на предлог председника Странке доноси изборни Програм Странке, одлучује о учешћу на изборима на свим нивоима и одлучује о предизборним и постизборним коалицијама на републичком и покрајинском нивоу,

 8) именује шефа Изборног штаба,

 9) анализира и оцењује резултате избора,

10) кандидује државне функционере из реда чланова Странке,

11) утврђује изборну листу за избор народних посланика,

12) одлучује о удруживању Странке у шире политичке савезе у земљи и иностранству,

13) одлучује о спајању Странке са другим политичким организацијама,

14) разматра и усваја годишњи извештај председника Странке о раду Странке,

15) покреће поступак за изгласавање неповерења председнику Странке и заменику председника Странке,

16) даје сагласност за отуђење непокретне имовине Странке,

17) разматра и усваја извештај Надзорног одбора о контроли финансијског пословања,

18) разматра и усваја извештај Извршног одбора,

19) одлучује о жалби на одлуку у дисциплинском поступку,

20) доноси акта о оснивању фондација и института чији је оснивач Странка,

21) доноси акта о формирању Уније жена Српске напредне странке, Уније младих Српске напредне странке и Уније пензионера Српске напредне странке,

22) доноси опште акте Странке из своје надлежности,

23) доноси акт којим се уређује начин рада Главног одбора,

24) обавља и друге послове у складу са овим статутом и општим актима Странке.

Главни одбор може поједине послове из своје надлежности да повери другим органима Странке.

У изузетним случајевима, Главни одбор може да донесе одлуку из надлежности Скупштине двотрећинском већином од укупног броја чланова.

Пре доношења одлуке из надлежности Скупштине, Главни одбор је дужан да прибави мишљење Статутарне комисије.

 

в) Сазивање и рад Главног одбора

 

Члан 37.

Рад Главног одбора се одвија на седницама.

Изузетно, одлуке Главног одбора могу да буду донете и писаним изјашњавањем чланова по поднетим предлозима.

Седницу Главног одбора сазива и њоме руководи председник Странке.

Председник Странке је дужан да закаже седницу Главног одбора када то писмено затражи најмање половина чланова Главног одбора.

 

Члан 38.

Седнице Главног одбора су јавне.

Одлуком већине од укупног броја чланова Главног одбора седница може да се одржи без присуства јавности.

 

Члан 39.

Седница Главног одбора може да се одржи ако је на њој присутно више од половине чланова Главног одбора.

Главни одбор доноси одлуке већином од присутних чланова, осим ако Статутом или општим актима Странке није предвиђено другачије. Одлуке које доноси Главни одбор су коначне.

Вођење седнице, гласање на седници Главног одбора и остала питања која нису уређена Статутом, уређују се актом којим се дефинише рад Главног одбора и осталим актима Странке.

 

3. ПРЕДСЕДНИК СТРАНКЕ

 

Члан 40.

Председник Странке представља, заступа и руководи Странком.

Мандат председника Странке траје четири године.

Председник Странке је за свој рад одговоран Скупштини и Главном одбору.

 

а) Избор председника Странке

 

Члан 41.

Председника Странке бира Скупштина, по правилу, тајним гласањем. Скупштина може да одлучи да избор председника обави јавним гласањем.

Кандидата за председника Странке предлаже најмање петнаест општинских одбора.

Предлог кандидата за председника Странке подноси се Скупштини у писаном облику.

 

Члан 42.

За председника Странке изабран је кандидат који је добио већину гласова присутних делагата Скупштине.

Ако је предложено више кандидата, а ниједан није добио потребну већину, поновиће се избор између два кандидата који су добили највећи број гласова.

На поновљеном гласању за председника Странке изабран је кандидат који је добио већи број гласова.

 

б) Престанак функције председника Странке

 

Члан 43.

Председнику Странке функција престаје истеком мандата.

Члан Странке коме је истекао мандат председника Странке може да буде поново биран на ту функцију.

Пре истека времена на које је биран, председнику Странке функција престаје: оставком, престанком чланства у Странци или опозивањем од стране Скупштине.

 

Члан 44.

Скупштина може да опозове председника Странке, већином од укупног броја делегата, ако не извршава одлуке Скупштине и ако не поштује Програм и акта Странке.

Поступак за опозив председника Странке покреће се на предлог Главног одбора или једне трећине делегата Скупштине.

Скупштина одлучује о опозиву председника Странке, по правилу, тајним гласањем. Скупштина може да одлучи да о опозиву председника одлучује јавним гласањем.

Када овлашћени предлагач поднесе предлог за опозив председника Странке, заменик председника Странке, односно потпредседник Главног одбора кога овласти Главни одбор, дужан је да сазове ванредну седницу Скупштине, која одлучује о опозиву.

На седници на којој је донела одлуку о опозиву председника Странке, Скупштина ће изабрати новог председника Странке.

 

в) Надлежност председника

 

Члан 45.

Председник Странке:

 1) представља и заступа Странку у складу са законом, Статутом и Програмом Странке у земљи и иностранству,

 2) руководи радом Странке и врши контролу рада органа Странке,

 3) стара се о извршавању одлука Скупштине, спроводи политику Странке у оквиру Програма, утврђује и износи политичке ставове Странке,

 4) сазива и преседава седницама Скупштине,

 5) сазива и председава седницама Главног одбора,

 6) сазива и председава седницама Председништва Странке,

 7) делегира одређена задужења осталим функционерима Странке,

 8) предлаже кандидате за заменика председника Странке, чланове Председништва, потпредседнике Главног одбора, председника и чланове Извршног одбора, 300 делегата Скупштине, чланове Главног одбора које бира Скупштина, шефа Изборног штаба, председника Градског одбора Београд, председнике, потпредседнике и чланове савета Странке и председника и састав Службе за информисање,

 9) предлаже Главном одбору изборни Програм Странке и одлуку о учешћу на изборима на свим нивоима,

10) именује чланове Изборног штаба,

11) даје сагласност на формирање коалиција на локалном нивоу,

12) подноси извештај о раду Странке Скупштини и Главном одбору,

13) даје пуномоћје за заступање Странке пред судом или другим органом,

14) именује своје саветнике за одређене области,

15) именује и разрешава поверенике и вршиоце дужности председника градских и општинских одбора,

16) изузетно, у хитним случајевима, да би се спречиле нежељене последице по функционисање Странке, разрешава председнике и распушта градске и општинске одборе Странке,

17) утврђује критеријуме за утврђивање листе кандидата за одборнике и посланике,

18) предлаже изборну листу за избор народних посланика,

19) обавља и друге послове у складу са Статутом и општим актима Странке, као и послове које му повере Скупштина и Главни одбор.

 

4. ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СТРАНКЕ

 

Члан 46.

Заменик председника Странке замењује председника Странке у случају његове спречености или одсутности и обавља послове које му повери председник Странке.

У случају престанка функције председника Странке, заменик председника Странке је дужан да сазове ванредну седницу Скупштине.

Заменик председника Странке за свој рад одговара Скупштини, Главном одбору и председнику Странке.

Мандат заменика председника Странке траје четири године.

 

а) Избор заменика председника странке

 

Члан 47.

Заменика председника бира Скупштина, на предлог председника Странке.

Предложени кандидат за заменика председника Странке је изабран ако је за њега гласала већина од присутних делегата.

У поступку избора и опозива заменика председника Странке примењују се одредбе Статута које се односе на поступак за избор и опозив председника Странке.

 

б) Престанак функције заменика председника странке

 

Члан 48.

Заменику председника Странке функција престаје истеком мандата.

Члан коме је истекао мандат заменика председника Странке може поново да буде биран на ту функцију.

Пре истека времена на које је биран, функција заменику председника Странке престаје: оставком, престанком чланства у Странци или опозивањем од стране Скупштине.

Скупштина може, већином од укупног броја делегата, да опозове заменика председника Странке ако не извршава одлуке Скупштине и ако не поштује Програм и акта Странке.

 

Члан 49.

Поступак за опозив заменика председника Странке покреће се на предлог председника Странке, Главног одбора или једне трећине делегата Скупштине.

Када овлашћени предлагач поднесе предлог за опозив заменика председника Странке, председник Странке, односно потпредседник Главног одбора кога овласти Главни одбор, дужан је да сазове ванредну седницу Скупштине, која одлучује о опозиву.

На седници, на којој је донела одлуку о опозиву заменика председника Странке, Скупштина бира новог заменика председника Странке.

 

5. ПОТПРЕДСЕДНИЦИ ГЛАВНОГ ОДБОРА

 

а) Избор потпредседника Главног одбора

 

Члан 50.

Главни одбор има шест потпредседника које бира на предлог председника Странке.

Предложени кандидат је изабран за потпредседника ако добије већину гласова од присутних чланова Главног одбора.

Мандат потпредседника Главног одбора траје четири године.

 

б) Престанак функције потпредседника Главног одбора

 

Члан 51.

Потпредседнику Главног одбора функција престаје истеком мандата.

Члан коме је истекао мандат потпредседника Главног одбора, може поново да буде биран на ту функцију.

Пре истека времена на које је биран, функција потпредседника Главног одбора престаје: оставком, престанком чланства у Странци или опозивањем од стране Главног одбора.

Главни одбор може, на предлог председника Странке, већином гласова од присутних чланова Главног одбора, да опозове потпредседника Главног одбора ако не извршава одлуке Скупштине, Главног одбора и председника Странке и ако не поштује Програм и акта Странке.

 

в) Надлежност

 

Члан 52.

Потпредседници Главног одбора помажу председнику Странке у остваривању функција Главног одбора Странке.

Потпредседници Главног одбора за свој рад одговарају председнику Странке и Главном одбору.

 

6. ПРЕДСЕДНИШТВО

 

а) Надлежност

 

Члан 53.

Председништво Странке је оперативно–политички орган Странке који редовно заседа, анализира актуелну политичку ситуацију, заузима опште политичке ставове и обавља друге послове неопходне за континуирано функционисање Странке.

Председништво Странке:

1) врши контролу рада представника Странке у власти,

2) именује и разрешава интернационалног секретара Странке, чланове Извршног одбора и председника Градског одбора Београд,

3) доноси одлуку о формирању републичких савета, утврђује делокруг и састав сваког појединачног савета Странке и именује председника савета на предлог председника Странке,

4) доноси одлуку о формирању Службе за информисање и именује и разрешава председника и чланове Службе за информисање,

5) доноси одлуке о изрицању дисциплинских мера члановима Председништва Странке,

6) доноси општа акта Странке из своје надлежности,

7) доноси акт којим се уређује начин рада Председништва,

8) обавља послове које му повере Главни одбор и председник Странке,

9) обавља друге послове у складу са Статутом и општим актима Странке.

 

б) Састав и избор

 

Члан 54.

Председништво Странке је састављено од тридесет чланова.

Чланови Председништва могу бити: чланови по функцији и изабрани чланови.

Чланови по функцији су: председник Странке, заменик председника Странке, потпредседници Главног одбора и председник Извршног одбора.

Остале чланове Председништва именује, на предлог председника Странке, скупштина Странке из реда посебно заслужних чланова Странке, на период од четири године.

 

в) Престанак функције

 

Члан 55.

Члану Председништва престаје функција: оставком, истеком рока на који је изабран или престанком чланства у Странци.

Изабраним члановима Председништва функција може да престане и опозивом од стране Скупштине, односно разрешењем од стране Главног одбора.

Изабрани члан Председништва може да буде опозван, односно разрешен, ако не извршава одлуке Скупштине и Главног одбора и ако не поштује Програм и акта Странке.

Члану Председништва по функцији, функција у Председништву престаје и престанком мандата.

 

г) Сазивање и рад Председништва

 

Члан 56.

Радом Председништва руководи председник Странке, а у случају његовог одсуства заменик председника Странке или потпредседник Главног одбора кога чланови Председништва овласте.

Седница Председништва може да се одржи ако на њој присуствује више од половине чланова Председништва.

Председништво доноси одлуке већином од присутних чланова.

Сазивање и вођење седнице, гласање на седници Председништва, као и остала питања која нису утврђена Статутом уређују се актом којим се дефинише рад Председништва и другим актима Странке.

 

7. ИЗВРШНИ ОДБОР

 

Члан 57.

Извршни одбор је извршно–политички орган Главног одбора и Председништва.

 

а) Састав

 

Члан 58.

Извршни одбор чине председник, потпредседници и секретар Извршног одбора, председници савета Странке, председник Информативне службе Странке и чланови које именује Председништво Странке на предлог председника Странке.

 

б) Председник Извршног одбора

 

Члан 59.

Председника Извршног одбора бира и разрешава Главни одбор из реда својих чланова на предлог председника Странке, већином гласова од присутних чланова.

Мандат председника Извршног одбора траје четири године.

Председник Извршног одбора за свој рад одговара председнику Странке, Председништву и Главном одбору.

 

Члан 60.

Председнику Извршног одбора функција престаје истеком мандата.

Члан коме је истекао мандат председника Извршног одбора може поново да буде биран на ту функцију.

Пре истека времена на које је биран, функција председника Извршног одбора престаје: оставком, престанком чланства у Странци или опозивањем од стране Главног одбора.

Главни одбор може, на предлог председника Странке, већином од укупног броја чланова Главног одбора, да опозове председника Извршног одбора ако не извршава одлуке Главног одбора, Председништва, председника Странке или ако не поштује Програм и акта Странке.

 

в) Потпредседници и секретар Извршног одбора

 

Члан 61.

Извршни одбор има пет потпредседника и секретара које бира из реда својих чланова на предлог председника Извршног одбора, већином гласова од укупног броја чланова Извршног одбора.

Потпредседници и секретар Извршног одбора помажу председнику Извршног одбора у обављању послова из његове надлежности.

У случају спречености или одсутности председника Извршног одбора, руковођење Извршним одбором преузима један од потпредседника.

Мандат потпредседника и секретара Извршног одбора траје четири године.

Секретар Извршног одбора има заменика кога именује Извршни одбор, на предлог секретара Извршног одбора.

 

Члан 62.

Потпредседнику и секретару Извршног одбора функција престаје истеком мандата.

Члан коме је истекао мандат потпредседника или секретара Извршног одбора може поново да буде биран на ту функцију.

Пре истека времена на које је биран, функција потпредседника и секретара Извршног одбора престаје: оставком, престанком чланства у Странци, престанком чланства у Извршном одбору или опозивањем од стране Извршног одбора.

Извршни одбор може, на предлог председника Извршног одбора, већином од укупног броја чланова Извршног одбора, да опозове потпредседника или секретара Извршног одбора ако не извршава одлуке Главног одбора, председника Странке, Председништва и Извршног одбора или ако не поштује Програм и акта Странке.

 

г) Надлежност Извршног одбора

 

Члан 63.

Извршни одбор:

 1) спроводи одлуке Главног одбора, председника Странке и Председништва,

 2) доноси одлуке о облицима организовања и рада Странке на покрајинском, регионалном и локалном нивоу,

 3) прати, анализира и усклађује рад локалних органа Странке и предлаже мере,

 4) контролише вођење евиденције чланова и наплате чланарине,

 5) одлучује о оснивању одбора у земљи и иностранству,

 6) одлучује о разрешењу председника општинских и градских одбора,

 7) распушта општинске и градске одборе,

 8) стара се о регуларности изборног процеса у локалним организацијама у складу са општим актима Странке и даје сагласност за одржавање изборних скупштина општинских одбора,

 9) одлучује о приговорима на чињење и нечињење окружних, градских и општинских одбора,

10) доноси одлуке о изрицању дисциплинских мера члановима Странке, осим члановима Председништва,

11) доноси акта којима се дефинишу или ближе уређују питања утврђена актима других органа Странке и прописује обрасце утврђене другим актима Странке,

12) обавља административно–техничке послове за потребе Скупштине, Главног одбора и Председништва,

13) доноси акт којим се уређује начин рада Извршног одбора,

14) обавља послове које му повере председник Странке, Главни одбор и Председништво,

15) обавља друге послове у складу са Статутом и општим актима Странке.

 

д) Сазивање и рад Извршног одбора

 

Члан 64.

Рад Извршног одбора се одвија на седницама.

Седницу Извршног одбора сазива председник Извршног одбора

У случају одсуства председника Извршног одбора, седницом руководи један од потпредседника Извршног одбора кога чланови Извршног одбора овласте.

Председник Извршног одбора је дужан да закаже седницу Извршног одбора када то писмено затражи најмање половина чланова Извршног одбора.

Сваки члан Извршног одбора мора бити обавештен о времену и месту одржавања седнице.

Извршни одбор се састаје по потреби, а најмање једном месечно.

 

Члан 65.

Седница Извршног одбора може да се одржи ако је на њој присутно више од половине чланова Извршног одбора.

Извршни одбор доноси одлуке већином од присутних чланова, осим ако Статутом или општим актима Странке није предвиђено другачије.

Вођење седнице, гласање на седници Извршног одбора и остала питања која нису уређена Статутом, уређују се актом којим се дефинише рад Извршног одбора и осталим актима Странке.

На одлуку Извршног одбора се може уложити жалба Главном одбору.

 

8. СТАТУТАРНА КОМИСИЈА

 

Члан 66.

Статутарна комисија има председника и четири члана које бира и разрешава Скупштина на предлог председника Странке.

Чланови Статутарне комисије су, по правилу, правне струке.

Члану Статутарне комисије мандат траје четири године.

Избор и разрешење председника и чланова Статутарне комисије уређују се Пословником Скупштине.

 

Члан 67.

Статутарна комисија:

1) тумачи Статут и друга општа акта Странке,

2) припрема нацрт измена и допуна Статута, по одлуци Главног одбора или Председништва Странке,

3) припрема нацрт измена и допуна других општих аката Странке,

4) даје тумачење о усклађености одлука органа Странке са Статутом,

5) подноси извештај о раду Скупштини,

6) доноси акт којим се уређује начин рада Статутарне комисије.

Тумачење Статута и других општих аката Странке могу тражити сви органи у Странци.

Тумачење Статутарне комисије је обавезујуће за све органе, тела и чланове Странке.

 

9. НАДЗОРНИ ОДБОР

 

Члан 68.

Надзорни одбор је контролно–надзорни орган Странке.

Надзорни одбор чине председник и четири члана које бира и разрешава Скупштина Странке.

Члану Надзорног одбора мандат траје четири године.

Надзорни одбор:

1) обавља унутрашњу контролу финансијског пословања Странке контролисањем прихода Странке и употребе финансијских средстава Странке,

2) обавља унутрашњу контролу управљања имовином која је у власништву Странке или којом Странка располаже по другом основу,

3) подноси извештај о унутрашњој контроли финансијског пословања Главном одбору,

4) подноси извештај о свом раду Скупштини,

5) доноси акт којим се уређује начин рада Надзорног одбора.

Избор и разрешење председника и чланова Надзорног одбора, уређују се Пословником Скупштине.

Сваки члан Странке може да оствари увид у извештај Надзорног одбора.

 

10. ИЗБОРНИ ШТАБ

 

Члан 69.

У време избора, за потребе изборне кампање, формира се Изборни штаб Странке.

Чланови Изборног штаба су: шеф Изборног штаба, председник Странке, председник Извршног одбора, председник Службе за информисање и лица која именује председник Странке.

Шеф и чланови Изборног штаба могу бити и професионално ангажовани појединци који нису чланови Странке.

Изборним штабом руководи шеф Изборног штаба.

Изборни штаб:

1) руководи припремама за изборе и изборним активностима,

2) доноси план и програм изборних активности,

3) стара се о спровођењу изборне кампање,

4) стара се о дистрибуцији пропагандног и изборног материјала,

5) координира именовање и рад чланова органа и радних тела за спровођење избора у сталном и проширеном саставу, који су изабрани на предлог Странке,

6) обавља друге послове које му повере председник Странке, Главни одбор и Председништво.

Општински и градски одбори могу, за потребе изборне кампање, формирати локалне изборне штабове.

 

11. ЛОКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА

 

а) Месни одбор

 

Члан 70.

Месни одбор се формира ради спровођења политике Странке на делу територије општине или града.

Месни одбор се формира за подручје насељеног места, села или дела општине или града који се сматра заокруженом територијалном целином (месна заједница, бирачко место и сл.).

Надлежности месног одбора су:

1) оранизује и врши промоцију Странке на својој територији,

2) учлањује нове чланове,

3) редовно доставља општинском одбору информације о променама података везаним за чланове месног одбора (промена адресе, броја телефона и сл.),

4) именује делегате у изборну скупштину општинске организације Странке,

5) спроводи одлуке општинског одбора и осталих виших органа Странке,

6) организује и спроводи изборне активности,

7) предлаже општинском одбору кандидате за општинске одборнике и функционере у локалној власти,

8) обавља друге активности у складу са Статутом и другим актима Странке.

Месни одбор чине: председник месног одбора, потпредседници месног одбора, секретар месног одбора и сви чланови Странке са територије месног одбора.

Председника месног одбора бирају чланови месног одбора већином гласова од присутног броја чланова, уз поштовање кворума.

Председнику месног одбора функција престаје истеком мандата, оставком, престанком чланства у Странци, опозивом од стране месног одбора или разрешењем од стране окружног одбора.

На избор и престанак функције потпредседника и секретара месног одбора сходно се примењују правила о избору и престанку функције председника месног одбора.

Мандат председника, потпредседника и секретара месног одбора траје две године.

Месни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова месног одбора, уз поштовање кворума.

Одредбе овог члана које се односе на општинске одборе примењују се и на градске одборе.

 

б) Изборна скупштина општинског и градског одбора

 

Члан 71.

Изборна скупштина општинског одбора бира и опозива председника општинског одбора и делегате општинског одбора у скупштини Странке.

Изборну скупштину општинског одбора заказује општински одбор (повереник, повереници) уз претходну сагласност Извршног одбора.

Изборну скупштину општинског одбора чине делегати по функцији и изабрани делегати.

Делегати по функцији су председник општинског одбора (повереник, повереници), потпредседници, секретар, председници савета при општинском одбору и председници месних одбора (повереници).

Изабране делегате бирају месни одбори.

Мандат делегата изборне скупштине општинског одбора престаје: оставком, престанком чланства у Странци или сазивањем седнице изборне скупштине општинског одбора.

Делегату по функцији мандат престаје престанком функције.

Изборна скупштина општинског одбора може пуноважно да одлучује ако је на седници присутна већина од укупног броја делегата.

Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних делегата.

Одредбе овог члана које се односе на општинске одборе примењују се и на градске одборе.

 

в) Општински и градски одбор

 

Члан 72.

Општински и градски одбор  су органи Странке који се формирају ради спровођења политике Странке на територији општине, односно града.

Седиште општинског одбора је на територији општине, односно града.

Општински одбор:

 1) организује рад Странке на својој територији,

 2) води политику Странке на својој територији,

 3) спроводи одлуке виших органа Странке,

 4) решава о пријему у чланство,

 5) води евиденцију чланова са своје територије,

 6) на предлог председника општинског одбора бира и опозива потпредседнике, секретара, заменика секретара и благајника општинског одбора,

 7) бира и опозива изабране чланове општинског одбора,

 8) одлучује о формирању савета при општинским одборима уз претходну сагласност Извршног одбора и именује председнике, потпредседнике и чланове савета,

 9) одлучује о броју и формирању месних одбора, уз претходну сагласност Извршног одбора,

10) именује поверенике месног одбора,

11) одлучује по приговорима на чињење или нечињење месних одбора,

12) даје иницијативу окружном одбору за распуштање месних одбора,

13) даје иницијативу окружном одбору за резрешење председника месног одбора,

14) именује изборни штаб, организује и спроводи изборну кампању на својој територији,

15) предлаже кандидате за посланике у републичкој и покрајинским скупштинама,

16) предлаже кандидата за председника општине, односно градоначелника,

17) утврђује листу кандидата за одборнике у скупштини општине, односно града,

18) предлаже кандидате за градске одборнике са своје територије,

19) одлучује о коалицијама на локалном нивоу, уз сагласност председника Странке,

20) контролише рад страначких функционера у органима локалне власти,

21) обавља друге послове предвиђене Статутом и другим општим актима Странке.

Општински одбор чине чланови по функцији и изабрани чланови.

Чланови по функцији су председник, потпредседници и секретар општинског одбора, председник одборничке групе у локалној скупштини, председници савета при општинском одбору и сви председници (повереници) месних одбора који се налазе на подручју општинског одбора.

Изабране чланове бира и опозива општински одбор, већином гласова од укупног броја чланова општинског одбора.

Број изабраних чланова општинског одбора не може да пређе 10% од укупног броја чланова по функцији општинског одбора.

Мандат изабраним члановима општинског одбора траје две године.

Председника општинског одбора именује и опозива изборна скупштина општинског одбора.

Мандат председника општинског одбора траје две године.

Председнику општинског одбора функција престаје истеком мандата, оставком, престанком чланства у Странци, опозивањем од стране изборне скупштине општинског одбора или разрешењем од стране председника Странке или Извршног одбора.

Потпредседника и секретара општинског одбора бира општински одбор на предлог председника општинског одбора, већином гласова од укупног броја чланова општинског одбора.

Мандат потпредседника и секретара општинског одбора траје две године.

Потпредседнику и секретару општинског одбора функција престаје истеком мандата, оставком, престанком чланства у Странци или опозивом од стране општинског одбора.

Општински одбор може пуноважно да одлучује ако је на седници присутна четвртина од укупног броја чланова општинског одбора.

Општински одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова општинског одбора.

Већином од укупног броја чланова општинског одбора доносе се одлуке о избору и опозиву потпредседника, секретара, изабраних чланова општинског одбора и председника савета при општинском одбору, као и одлуке о кандидатима за посланике, председнике општина, градоначелнике и одборнике у локалној скупштини.

Одредбе овог члана које се односе на општинске одборе примењују се и на градске одборе.

 

г) Окружни одбор

 

Члан 73.

Окружни одбор је орган Странке који се формира ради спровођења политике Странке на територији управног округа.

Седиште окружног одбора је у седишту управног округа.

Окружни одбор:

 1) организује рад Странке на територији округа,

 2) води политику Странке на територији округа,

 3) спроводи одлуке виших органа Странке,

 4) надзире рад општинских одбора,

 5) одлучује о броју потпредседника општинских одбора са своје територије,

 6) утврђује предлог листе за посланике са своје територије, на основу предлога општинских одбора,

 7) одобрава кандидовање чланова Странке на самосталној листи или листи друге политичке странке, коалиције или групе грађана, уз сагласност председника Странке,

 8) именује изборни штаб, организује и спроводи изборну кампању на својој територији,

 9) даје мишљење Извршном одбору за распуштање општинских одбора,

10) контролише рад чланова Странке у органима локалне власти,

11) одлучује по приговорима и жалбама на чињења и нечињења општинских одбора,

12) обавља друге послове предвиђене Статутом и другим општим актима Странке.

Окружни одбор чине сви председници (повереници) општинских и градских одбора који се налазе на подручју окружног одбора.

Седницама окружног одбора председава председавајући окружног одбора.

Председавајући окружног одбора је председник општинског одбора на чијој територији се налази седиште управног округа.

Члану окружног одбора функција престаје престанком функције председника (повереника) општинског одбора.

Окружни одбор може пуноважно да одлучује ако је на седници присутна већина од укупног броја чланова окружног одбора.

Окружни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова окружног одбора.

Већином од укупног броја чланова окружног одбора доносе се одлуке о кандидатима за посланике.

Одредбе овог члана које се односе на општинске одборе примењују се и на градске одборе.

 

д) Организација Странке у граду Београду – Градски одбор Београд

 

Члан 74.

Градски одбор Београд је орган Странке који се формира ради спровођења политике Странке на територији града Београда.

Градски одбор Београд:

 1) организује рад Странке на територији града Београда,

 2) води политику Странке на територији града Београда,

 3) спроводи одлуке виших органа Странке,

 4) надзире рад општинских одбора на својој територији,

 5) одлучује о броју потпредседника општинских одбора са своје територије,

 6) даје мишљење Извршном одбору за распуштање општинских одбора,

 7) именује изборни штаб, организује и спроводи изборну кампању на својој територији,

 8) утврђује предлог листе за посланике са своје територије, на основу предлога општинских одбора,

 9) утврђује листу кандидата за одборнике у Скупштини града Београда, на основу предлога општинских одбора,

10) одобрава кандидовање чланова Странке на самосталној листи или листи друге политичке странке, коалиције или групе грађана, уз сагласност председника Странке,

11) контролише рад чланова Странке у органима локалне власти,

12) одлучује по приговорима и жалбама на чињења и нечињења општинских одбора са своје територије,

13) обавља друге послове предвиђене Статутом и другим општим актима Странке.

Градски одбор Београд чине чланови по функцији и изабрани чланови.

Чланови по функцији су председник, потпредседници и секретар градског одбора, председник одборничке групе у Скупштини града Београда, председници савета при градском одбору и сви председници (повереници) општинских одбора са територије града Београда.

Изабране чланове бира и опозива градски одбор, већином гласова од укупног броја чланова градског одбора.

Број изабраних чланова градског одбора не може да пређе 10% од укупног броја чланова по функцији градског одбора.

Мандат изабраним члановима градског одбора траје две године.

Председника Градског одбора Београд именује Председништво Странке на предлог председника Странке.

Мандат председника Градског одбора Београд траје две године.

Председнику Градског одбора Београд функција престаје истеком мандата, оставком, престанком чланства у Странци или разрешењем од стране Председништва Странке.

Потпредседнике и секретара Градског одбора Београд бира градски одбор на предлог председника градског одбора, већином гласова од укупног броја чланова.

Мандат потпредседника и секретара Градског одбора Београд траје две године.

Потпредседнику и секретару Градског одбора Београд функција престаје оставком, престанком чланства у Странци или опозивом од стране градског одбора.

Градски одбор Београд може пуноважно да одлучује ако је на седници присутна већина од укупног броја чланова градског одбора.

Градски одбор Београд доноси одлуке већином гласова присутних чланова градског одбора.

Већином од укупног броја чланова градског одбора доносе се одлуке о избору и опозиву потпредседника, секретара, изабраних чланова градског одбора и председника савета при градском одбору, као и одлуке о кандидатима за посланике, градоначелника и одборнике у Скупштини града Београда.

 

12. САВЕТОДАВНА И СТРУЧНА ТЕЛА СТРАНКЕ

 

Члан 75.

Саветодавна и стручна тела Странке су:

1) савети (Савети Странке и савети при општинским и градским одборима),

2) Служба за информисање,

3) интернационални секретар Странке,

4) посланичке и одборничке групе и чланови савета месних заједница,

5) фондације и институти чији је оснивач Странка,

6) Унија жена Српске напредне странке,

7) Унија младих Српске напредне странке,

8) Унија пензионера Српске напредне странке.

 

а) Савети

 

Члан 76.

Савети Странке су саветодавна тела Странке који прате и разматрају појаве из свог делокруга, предлажу решења и помажу у припреми остваривања Програма и стратегије Странке.

Делокруг, састав и председника сваког појединачног савета Странке одређује Председништво Странке на предлог председника Странке.

Одлуком о формирању савета Председништво Странке уређује његове надлежности и организацију.

О формирању савета при општинским и градским одборима одлучују општински и градски одбори у складу са актима Странке.

 

б) Служба за информисање

 

Члан 77.

Служба за информисање се формира ради обезбеђивања јавности рада Странке.

Службом руководи председник Службе за информисање кога именује Председништво на предлог председника Странке.

 

в) Интернационални секретар

 

Члан 78.

Интернационални секретар стара се о одржавању односа Странке са међународним организацијама и институцијама и координацији интернационалне међустраначке сарадње.

Интернационалног секретара бира и разрешава Председништво Странке на предлог председника Странке.

Интернационалном секретару мандат траје четири године.

Надлежности интернационалног секретара ближе се одређују одлуком Председништва Странке.

 

г) Посланичке и одборничке групе и чланови савета месних заједница

 

Члан 79.

Посланици Странке у Народној скупштини Републике Србије и у покрајинским скупштинама организују се у посланичке групе, у складу са законом и пословником скупштине.

Председник Странке, или лице које он овласти, координира радом посланичке групе и даје посланицима смернице за њихово деловање у Народној скупштини, односно у покрајинској скупштини.

Посланици су дужни да о свом раду подносе извештај Председништву Странке.

 

Члан 80.

Одборници Странке у скупштинама јединица локалне самоуправе организују се у одборничке групе, у складу са законом и пословником скупштине.

Председник општинског, односно градског одбора, или лице које он овласти, координира радом одборничке групе у скупштини општине, односно града, брине о раду чланова савета месних заједница и даје одборницима и члановима савета смернице за њихово деловање.

Одборници су дужни да о свом раду подносе извештај општинском, односно градском одбору.

 

д) Фондације и институти

 

Члан 81.

Ради остваривања доброчиних општекорисних циљева Странка може оснивати фондације и институте, у складу са важећим прописима Републике Србије.

Акт о оснивању фондације, односно института доноси Главни одбор.

 

ђ) Унија жена Српске напредне странке

 

Члан 82.

Унија жена Српске напредне странке је тело Странке које ради на унапређењу улоге жена у политичком животу и друштву и очувању традиционалних и породичних вредности.

Одлуку о формирању Уније жена Српске напредне странке доноси Главни одбор.

Одлуком о формирању именује се председник Уније жена Српске напредне странке и одређује њена структура и начин одлучивања.

Унија жена Српске напредне странке доноси, уз сагласност Главног одбора, акт којим дефинише облик и начин деловања.

 

е) Унија младих Српске напредне странке

 

Члан 83.

Унија младих Српске напредне странке је тело Странке чији је циљ активно укључивање младих чланова Странке у решавање проблема младих у Републици Србији и преузимање одговорности за формирање укупне политике земље, уз очување традиционалних вредности и интеграцију у савремене међународне токове.

Одлуку о формирању Уније младих Српске напредне странке доноси Главни одбор.

Одлуком о формирању именује се председник Уније младих Српске напредне странке и одређује њена структура и начин одлучивања.

Унија младих Српске напредне странке доноси, уз сагласност Главног одбора, акт којим дефинише облик и начин деловања.

 

ж) Унија пензионера Српске напредне странке

 

Члан 84.

Унија пензионера Српске напредне странке је тело Странке које афирмише активно учешће пензионисаних лица, чланова Странке, у проналажењу решења за побољшање квалитета живота најстаријих грађана Републике Србије.

Одлуку о формирању Уније пензионера Српске напредне странке доноси Главни одбор.

Одлуком о формирању именује се председник Уније пензионера Српске напредне странке и одређује њена структура и начин одлучивања.

Унија пензионера Српске напредне странке доноси, уз сагласност Главног одбора, акт којим дефинише облик и начин деловања.

 

IV. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА, СТИЦАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА СТРАНКЕ, ЛИЦА ОДГОВОРНА ЗА ПОСЛОВАЊЕ, ПОДНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА, ВОЂЕЊЕ КЊИГА И КОНТАКТ СА НАДЛЕЖНИМ ОРГАНОМ И НАЧИН ОБАВЉАЊА УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

 

Члан 85.

Странка стиче средства из:

1) чланарине,

2) добровољних прилога,

3) поклона, завештања и легата,

4) буџета,

5) других извора у складу са законом.

 

Члан 86.

Имовина Странке је недељива и њоме располаже и управља председник Странке.

Непокретности које улазе у имовину Странке уписују се у јавне књиге.

Странка води своје финансијско–материјално пословање у складу са законом.

Странка води књиговодство о својим приходима и расходима.

За финансијско пословање, подношење извештаја, вођење књига и за остваривање контакта са надлежним органом одговорни су председник Странке и лица која он за то овласти.

 

Члан 87.

За обављање унутрашње контроле финансијског пословања Странке задужен је Надзорни одбор.

Начин вршења контроле дефинисан је чланом 68. овог статута.

 

V. ДОНОШЕЊЕ, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА, СТАТУТА И ОПШТИХ АКАТА

 

1. Измене програма

 

Члан 88.

Поступак за измену Програма Странке покрећу Главни одбор и председник Странке.

Одлука о покретању поступка измене Програма Странке мора да буде образложена.

Председништво Странке израђује преднацрт новог Програма и упућује га на расправу свим органима Странке. Расправа траје најмање 15 дана.

Након спроведене расправе, на основу пристиглих ставова, Председништво Странке сачињава нацрт новог програма који доставља Главном одбору на разматрање.

Након разматрања и усвајања или одбацивања поднетих амандмана, Главни одбор утврђује предлог за измену програма и упућује га Скупштини на усвајање.

Скупштина гласањем за текст у целини доноси нови Програм већином гласова од укупног броја делегата.

 

2. Доношење и промена Статута

 

Члан 89.

Поступак за доношење Статута могу да покрену Главни одбор и Председништво Странке.

Одлука о покретању поступка доношења Статута садржи разлоге и састав комисије за промену Статута.

Комисија израђује преднацрт Статута и упућује га на расправу свим органима Странке. Расправа траје најмање 15 дана.

Након спроведене расправе, на основу пристиглих ставова, комисија, у складу са мишљењем Статутарне комисије, сачињава нацрт Статута који доставља Главном одбору на разматрање.

Након разматрања и усвајања или одбацивања поднетих амандмана, Главни одбор утврђује предлог Статута и упућује га Скупштини на усвајање.

Скупштина гласањем за текст у целини доноси Статут већином гласова од укупног броја делегата.

Измене и допуне Статута врше се на начин и по поступку за његово доношење.

 

3. Општа акта

 

Члан 90.

Питања која нису дефинисана овим Статутом уређују се осталим актима Странке.

Остала акта Странке доносе органи Странке у складу са својим надлежностима.

 

VI. ПРЕСТАНАК РАДА, МИРОВАЊЕ И ОБНОВА ДЕЛАТНОСТИ И НАЧИН РАСПОЛАГАЊА ИМОВИНОМ СТРАНКЕ У СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА РАДА

 

Члан 91.

Одлуку о престанку рада, мировању и обнови делатности Странке доноси Главни одбор, на предлог председника Странке.

У случају престанка рада Странке, њена имовина се предаје грађанима Републике Србије.

Лице које је у тренутку престанка рада Странке било на функцији председника Странке, овлашћено је да предузима све правне послове који су неопходни да би се исплатили дугови Странке и да би се права из имовине Странке пренела на грађане Републике Србије.

 

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 92.

Поступци који до дана ступања на снагу овог статута нису окончани, окончаће се по одредбама Статута који је био на снази до дана ступања на снагу овог статута.

 

Члан 93.

Овај статут ступа на снагу даном доношења.

Ступањем на снагу овог статута престаје да важи Статут Странке усвојен 24. априла 2010. године.

 

У Београду, 18. јануара 2013. године.

 

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Главни oдбор

Александар Вучић, председник

 

 

Статут у пдф формату можете преузети овде